OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro nákup v internetovém obchodu www.finecatering.cz

 


I. Rozsah platnosti

 

1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti MP Development akciová společnost, se sídlem Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 60194049, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2422 (dále jen „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.finecatering.cz prostřednictvím rozhraní této webové stránky (dále jen „internetová stránka").

2.    Obchodní podmínky kupujícího se neužijí a jsou vyloučeny. Použijí se pouze tehdy, pokud je tak předem výslovně písemně sjednáno.

 

II. Zboží a služby

 

1.     Internetová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.     Minimální objednávka činí celkem 30 kusů, přitom od každého zboží musí být zakoupeno vždy minimálně 10 kusů.

3.     Internetová stránka obchodu obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.     Společně se zbožím může kupující objednat rovněž cateringové služby prodávajícího. Prodávající zajistí, aby byly cateringové služby řádně provedeny, zejména aby dodal na místo, kde mají být služby poskytovány, odpovídající množství cateringového inventáře, jakož i odpovídající počet zaměstnanců, jejichž prostřednictvím služby provede. Cena za cateringové služby je stanovena v závislosti na délce a rozsahu poskytované služby, počtu zaměstnanců prodávajícího a množství inventáře potřebného k provedení služby a povaze akce, pro kterou jsou cateringové služby objednávány, a je proto stanovována individuálně na základě konkrétní poptávky kupujícího. Není-li dále uvedeno jinak, platí následující ustanovení těchto VOP rovněž pro cateringové služby poskytované prodávajícím.    

 

III. Uzavření kupní smlouvy

 

1.     Kupní smlouva vzniká v důsledku objednávky kupujícího a její akceptace ze strany prodávajícího. Zboží je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové stránce obchodu nebo individuální objednávkou zaslanou na emailovou adresu uvedenou na internetové stránce sloužící pro přijímání objednávek.

2.     Cateringové služby může kupující poptat výhradně na emailové adrese uvedené na internetové stránce prodávajícího sloužící pro přijímání objednávek. Na základě poptávky kupujícího zašle prodávající kupujícímu individuální nabídku cateringových služeb obsahující rovněž cenu za cateringové služby.

3.     Pro využití objednávkového formuláře je nutné učinit na internetové stránce výběr z nabízeného zboží, zvolit příslušný počet kusů zboží a zboží tzv. „vložit“ do virtuálního nákupního koše. Po potvrzení vybraného zboží a jeho množství je kupující přesměrován do objednávkového formuláře. Kupující může zboží objednávat jako registrovaný uživatel prostřednictvím svého uživatelského účtu registrovaného na internetové stránce (dále jen „uživatelský účet“) nebo učinit jednorázovou objednávku.

4.     Za účelem uzavření kupní smlouvy musí objednávka kupujícího obsahovat následující informace:

a.     identifikace kupujícího (v případě spotřebitele: jméno a příjmení, adresa, emailová adresa a  telefonní číslo; v případě podnikající fyzické či právnické osoby: obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, emailová adresa, kontaktní osoba a telefonní číslo),

b.     počet a druh objednávaného zboží,

c.     požadovaný způsob úhrady kupní ceny zboží,

d.     požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a adresa pro dodání, není-li zvolen osobní odběr.

5.     Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to včetně zjišťování a opravování chyb vzniklých při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

6.     Veškerá prezentace zboží umístěná na internetové stránce obchodu má výhradně informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije. Kupní smlouva je uzavřena teprve v okamžiku akceptace objednávky kupujícího prodávajícím.

7.     Jednostranné dodatky nebo doplnění kupní smlouvy kupujícím jsou neplatná. Prodávající tímto výslovně vylučuje použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

 

IV. Dodací podmínky

 

1.     Objednané zboží dodá prodávající kupujícímu buď na konkrétní adrese, kterou kupující uvede v objednávce, nebo na adrese své provozovny. V případě dodání zboží na místo určené kupujícím, uvede kupující rovněž požadovaný datum a čas dodání.

2.     Dodací lhůty se liší v závislosti na okamžiku doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny na internetové stránce prodávajícího. Při objednávkách velkého objemu, tj. v hodnotě minimálně 10.000 Kč je prodávající oprávněn dodací lhůty přiměřeně prodloužit, nejvíce však o 3 pracovní dny.       

3.     Při objednávkách zboží v hodnotě do 5.000 Kč včetně činí náklady dodání v rámci Prahy 300 Kč, při objednávkách zboží v hodnotě nad 5.000 Kč jsou náklady dodání v rámci Prahy zdarma. Cena dopravy mimo Prahu do 50 km je 600 Kč a pro vzdálenosti od 51 do 100 km od Prahy činí 1000 Kč. Požadavek dodání do místa vzdálenějšího než 100 km od Prahy není prodávající povinen akceptovat. V případě akceptace takového požadavku dohodne prodávající s kupujícím cenu dodání individuálně v závislosti na požadované vzdálenosti.

4.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.     Je-li z důvodů na straně kupujícího třeba zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.     Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

 

V. Platební podmínky, započtení, promlčení

 

1.     Kromě kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Neuvede-li prodávající před uzavřením kupní smlouvy výslovně jinak, je balné zahrnuto v kupní ceně.

2.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

-       bankovním převodem na účet prodávajícího;

-       na základě faktury zaslané na adresu bydliště / sídla kupujícího;

-       v hotovosti při dodání, a to buď v provozovně prodávajícího nebo na adrese dodání uvedené kupujícím v objednávce.

3.     V případě objednávek velkého objemu, tj. v hodnotě minimálně 10.000 Kč, může prodávající požadovat od kupujícího úhradu zálohy na kupní cenu nebo požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.     V případě platby bankovním převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.  

5.     V případě platby na základě faktury je kupní cena splatná ve lhůtě uvedené na faktuře. Pokud není na faktuře vystavené prodávajícím uvedeno jinak nebo pokud faktura neobsahuje datum splatnosti, je taková faktura splatná ve lhůtě 10 dnů poté, co je doručena kupujícímu.

6.     V případě platby v hotovosti je kupní cena vždy splatná při převzetí zboží.

7.     Zálohové platby je prodávající oprávněn kdykoliv prohlásit za splatné a požadovat jejich okamžité uhrazení.

8.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

9.     Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a doručí ji kupujícímu společně s objednaným zbožím nebo ji zašle na adresu bydliště / sídla kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, veškeré ceny uvedené na faktuře jsou proto uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

10.   V případě prodlení s placením je prodávající oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení. Za každou upomínku zaslanou kupujícímu po vzniku prodlení je kupující povinen zaplatit poplatek ve výši 200,- Kč. Kupující uhradí prodávajícímu rovněž veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním jeho dluhu, zejména náklady právního zastoupení.

11.   Kupující může na pohledávku prodávajícího započíst pouze uznanou, pravomocnou nebo nespornou pohledávku.

12.   Akceptací těchto VOP souhlasí kupující s tím, že práva prodávajícího ze smluvních vztahů s kupujícím se promlčí ve lhůtě 10 let ode dne, kdy prodávající mohl takové právo uplatnit poprvé.

 

VI. Oznámení vad a práva z vadného plnění

1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal na internetové stránce nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

b.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c.      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.     S ohledem na charakter dodávaného zboží (zboží podléhající rychlé zkáze) je třeba veškeré dodané zboží spotřebovat nejdéle do 24 hodin od jeho dodání. Po celou dobu musí být přitom zboží uchováváno ve vhodných podmínkách, tj. při teplotě nižší než 5°C.

4.     Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, může kupující u prodávajícího uplatňovat práva z vad pouze do uplynutí lhůty uvedené v odst. 3.

5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

6.     Vzhledem k tomu, že předmětem kupní smlouvy je zboží podléhající rychlé zkáze, nemůže kupující, který je spotřebitelem, odstoupit od kupní smlouvy v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany mohou odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech stanovených zákonem.     

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

1.    Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, který je fyzickou osobou, v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zajišťuje jejich ochranu odpovídajícími technicko-organizačními opatřeními.

2.    Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího nezbytné pro jednání o uzavření kupní smlouvy, jakož i údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy, tj. zejména jméno, příjmení, adresu a emailovou adresu kupujícího, bez jeho souhlasu. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které nejsou údaji, na něž se vztahuje ustanovení předchozí věty, tj. zejména svého telefonního čísla, uvede-li ho v objednávkovém formuláři či při registraci svého uživatelského účtu.

3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce na internetové stránce obchodu, při individuální objednávce zboží zaslané na emailovou adresu prodávajícího) uvádět správně a pravdivě. Údaje uvedené v objednávce a v uživatelském účtu kupujícího jsou prodávajícím považovány za správné.

5.    Kupující bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a.     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b.     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (jako např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.    Kupující souhlasí s tím, že veškerá oznámení činěná prodávajícím v rámci vztahu mezi smluvními stranami založeného kupní smlouvou může prodávající doručovat na emailovou adresu kupujícího.

3.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na emailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

4.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

5.    Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.    Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.    Připouští-li to platné právní předpisy, jsou k řešení všech sporů příslušné soudy v místě sídla prodávajícího.

9.    Veškeré smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) a kolizních norem je vyloučeno.  

10.  Subjektem příslušným pro řešení mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo u prodávajícího poprvé. Návrh adresovaný České obchodní inspekci podává spotřebitel písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře dostupného na www.coi.cz podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaného datovou schránkou. Návrh  musí obsahovat (i) identifikační údaje stran sporu (ii) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (iii) označení, čeho se spotřebitel domáhá (iv) datum, kdy spotřebitel uplatnil své právo u prodávajícího poprvé (v) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a taková řízení (soudní, rozhodčí, mimosoudní spotřebitelské) ani nebyla zahájena (vi) datum a podpis spotřebitele. K návrhu spotřebitel přiloží doklad o skutečnosti, že se nepodařilo spor s prodávajícím vyřešit přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, příp. plnou moc, je-li zastoupen.

11.  Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi smluvními stranami. V případě rozporů mezi ustanoveními těchto VOP a ustanoveními smlouvy, mají přednost ustanovení smlouvy.

12.  Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatnými nebo neúčinnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Ohledně dalších záležitostí platí zákonná ustanovení. Jakákoli neplatná ustanovení budou nahrazena zákonnými ustanoveními, která se nejvíce přibližují smyslu a významu neplatných ustanovení.

13.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:  Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5, adresa pro doručování elektronické pošty: m.krapka@nh-hotels.com, telefon +420 257 153 202.

14.  Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. prosince 2016.

 
TERMS AND CONDITIONS

of online shopping at www.finecatering.cz

 


I. Scope

 

1.    These Terms and Conditions (hereinafter the “T&C”) of MP Development akciová společnost, a joint-stock company with its registered office at Mozartova 261/1, 150 00 Prague 5, CZECH REPUBLIC, Id. No.: 60194049, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, File 2422 (hereinafter the “Seller”), provide for the Parties’ mutual rights and obligations arising in relation to or under a purchase contract (hereinafter the “Purchase Contract”) entered into by the Seller and another natural or legal person (hereinafter the “Buyer”) by means of the Seller’s e-shop. The Seller operates the e-shop on a website at www.finecatering.cz via this website interface (hereinafter the “Website”).

2.    The Buyer’s terms and conditions shall not apply and are excluded. Such terms and conditions shall apply only based on explicit prior written agreement.

 

II. Goods and Services

 

1.     The e-shop Website contains information on the goods, including the prices of the individual items. The prices of goods are inclusive of value added tax. This provision shall in no way limit the Seller’s option to enter into a Purchase Contract under terms and conditions agreed individually.

2.     A purchase order shall be placed for no less than 30 items at least; no less than 10 items of each type of goods must be purchased.

3.     The e-shop Website shall also contain information on the costs related to the delivery of goods. Such information shall only apply to the delivery of goods within the territory of the Czech Republic.

4.     Along with the goods, the Buyer may also order the Seller’s catering services. The Seller shall ensure that the catering services are provided properly, especially by delivering to the site where the services are to be provided a corresponding amount of catering equipment and a corresponding number of staff through whom the Seller will provide the services. The price for catering services shall be determined depending on the duration and scope of the services provided, the number of the Seller’s staff and the amount of the equipment necessary for the provision of the services, as well as the nature of the event for which the catering services are ordered and, therefore, the price shall be determined on a case-by-case basis with regard to the Buyer’s specific request. Unless specified otherwise below, the following provisions of these T&C shall also apply to the catering services provided by the Seller.   

 

III. Execution of Purchase Contract

 

1.     A Purchase Contract shall arise as a result of a purchase order placed by the Buyer and the acceptance of the purchase order by the Seller. Goods can be ordered through a purchase order form available on the e-shop Website or through a purchase order sent to the e-mail address indicated on the Website and serving for receiving purchase orders.

2.     The Buyer can request catering services solely at the e-mail address indicated on the Seller’s Website serving for receipt of purchase orders. Based on the Buyer’s request, the Seller shall send a customised offer of catering services to the Buyer, indicating also the price for such services.

3.     To use the purchase order form, the Buyer needs to make his selection from the goods offered, select the respective number of items, and “add” the goods to the virtual basket/cart. After confirming the selected goods and the amount thereof, the Buyer shall be redirected to the purchase order form. The Buyer can order goods as a registered user through his user account registered on the Website (hereinafter the “User Account”), or place one-off purchase order.

4.     For the purposes of entering into a Purchase Contract, a purchase order must contain the following information:

a.     identification of the Buyer (in case of consumers: name and surname, address, e-mail address  and telephone number; in case of natural or legal persons operating a business: business name, registered office, Id. No., Tax Id. No., e-mail address, contact person and telephone number);

b.     amount and kind of the ordered goods;

c.      requested manner of payment of the purchase price of the goods;

d.     requested manner of delivery of the ordered goods, and a delivery address unless the Buyer chooses to pick the goods in the store.

5.     Before the purchase order is sent to the Seller, the Buyer can check and modify the data that the Buyer specified in the order, as well as identify and correct any mistakes made when filling in the purchase order. The Buyer sends the purchase order to the Seller by clicking on the “Place an order” button. The Seller shall confirm the purchase order without delay after receiving it, by sending an e-mail to the Buyer’s e-mail address indicated in the User Account or the Purchase Order (hereinafter the “Buyer’s E-mail Address”).

6.     Any presentation of goods shown on the e-shop Website is indicative only and the Seller is not obliged to enter into any purchase contract concerning the goods. Section 1732 (2) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter the “Civil Code”), shall not apply. A Purchase Contract is concluded only upon acceptance of the Buyer’s purchase order by the Seller.

7.     Any unilateral amendments or supplements to the Purchase Contract by the Buyer are invalid. The Seller hereby explicitly disapplies Section 1740 (3) of the Civil Code.

 

IV. Delivery Terms

 

1.     The Seller shall deliver the ordered goods either to a specific address indicated by the Buyer in the purchase order, or to the address of the Seller’s establishment. In case of delivery of the goods to a place specified by the Buyer, the Buyer shall also indicate the requested date and time of delivery.

2.     Delivery dates differ depending on the time of receipt of the Buyer’s binding purchase order. The specific delivery dates are indicated on the Seller’s Website. In case of high-volume purchase orders, i.e. in the value of no less than CZK 10,000, the Seller may extend the delivery periods reasonably, but no more than by 3 business days.      

3.     If the value of a purchase order is less or equal to CZK 5,000, the delivery costs within Prague amount to CZK 300; if the value of a purchase order exceeds CZK 5,000, the goods are delivered free of charge within Prague. The price of transportation outside Prague within the range of up to 50km is CZK 600; between 51 and 100km from Prague the price is CZK 1,000. The Seller is not obliged to accept any request for delivery to a place located further than 100km from Prague. In case of acceptance of such request, the Seller shall agree a special price with the Buyer depending on the distance of the requested place of delivery.

4.     If, under the Purchase Contract, the Seller is obliged to deliver the goods to the place indicated by the Buyer in the purchase order, the Buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

5.     If the goods have to be delivered repeatedly or in a manner other than as set out in the purchase order for reasons attributable to the Buyer, the Buyer is obliged to pay the costs related to the repeated delivery of the goods or the costs related to the different manner of delivery, as appropriate.

6.     Upon takeover of the goods, the Buyer must check that the packaging of the goods is intact and notify the carrier of any shortcomings without delay.

 

V. Payment Terms; Set-Off; Limitation Period

 

1.     In addition to the purchase price, the Buyer is also obliged to pay to the Seller the costs related to the packaging and delivery of goods. Unless the Seller indicates otherwise prior to the execution of the Purchase Contract, packaging costs are included in the purchase price.

2.     The Buyer may pay the price of goods and, where applicable, any costs related to the delivery of goods in one of the manners outlined below:

-       by bank transfer to the Seller’s account;

-       based on an invoice sent to the Buyer’s address of residence/registered office;

-       cash on delivery, either in the Seller’s establishment, or at the delivery address indicated by the Buyer in the purchase order.

3.     In case of high-volume purchase orders, i.e. in the value of CZK 10,000 at least, the Seller may require that the Buyer pay an advance for the purchase price or pay the full purchase price before the Seller dispatches the goods to the Buyer. Section 2119 (1) of the Civil Code shall not apply.

4.     In case of payment by bank transfer to the Seller’s account, the purchase price shall be payable within 3 business days of the execution of the Purchase Contract. 

5.     In case of payment based on an invoice, the purchase price shall be payable by the due date indicated in the invoice. Unless an invoice issued by the Seller states otherwise or does not specify the due date, the invoice shall be payable within 10 days of the receipt of the invoice by the Buyer.

6.     Where the payment is made in cash, the purchase price shall always be payable upon takeover of the goods.

7.     The Seller is entitled to declare advance payments payable at any point and request their immediate payment.

8.     In case of cashless payment, the Buyer is obliged to indicate the respective variable symbol of the payment. In case of cashless payment, the Buyer’s obligation to pay the purchase price is deemed performed as soon as the Seller’s account is credited with the relevant amount.

9.     In respect of payments made under the Purchase Contract, the Seller shall issue a tax receipt – invoice and deliver the invoice to the Buyer along with the ordered goods or send the invoice to the Buyer’s address of residence/registered office. The Seller is a VAT payer and, therefore, all the prices indicated in the invoice are inclusive of the value added tax.

10.   In the event of delay with payment, the Seller is entitled to claim the statutory default interest. For each payment reminder sent to the Buyer after the occurrence of the delay, the Buyer is obliged to pay a fee of CZK 200. The Buyer shall also compensate the Seller for any and all further costs incurred in connection with recovery of the Buyer’s debt, in particular the costs of legal representation.

11.   Against the Seller’s claim, the Buyer may set off only a claim which has been recognised, granted by a final court decision or is undisputable.

12.   By accepting these T&C, the Buyer agrees that the Seller’s rights following from contractual relationships with the Buyer become time-barred after 10 years of the date when the Seller could have enforced such right for the first time.

 

VI. Notification of Defects; Rights Based on Defective Performance

1.     The Parties’ rights and obligations in respect of any defective performance shall be governed by the applicable generally binding legal regulations (especially Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code, and by Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection, as amended).

2.     The Seller warrants to the Buyer that the goods are free of defects upon takeover. The Seller warrants, in particular, that at the time of takeover of the goods by the Buyer:

a.     the goods have the properties agreed by the Parties; in the absence of such an agreement, the goods have the properties which the Seller described on the Website or the Buyer expected given the nature of the goods concerned;

b.     the goods are suitable to be used for the purpose stated by the Seller or for which the goods of such kind are usually used;

c.      the goods’ quality or design corresponds to the agreed sample or model if such quality or design was determined on the basis of an agreed sample or model;

d.     the goods have the corresponding quantity, measurement or weight; and

e.     the goods meet the requirements stipulated by the legal regulations.

3.     Given the nature of the goods supplied (perishable goods), all the supplied goods must be consumed not later than within 24 hours of their delivery. The goods must be stored in suitable conditions, i.e. at a temperature below 5°C, the entire time.

4.     Given the fact that they are perishable goods, the Buyer may assert his rights to claim defects with the Seller only prior to the expiry of the deadline specified in paragraph 3.

5.     Rights arising from defective performance shall be asserted by the Buyer with the Seller at the address of the Seller’s establishment.

6.     Given the fact that the Purchase Contract provides for the purchase of perishable goods, the Buyer – consumer may not withdraw from the Purchase Contract in accordance with Section 1829 et seq. of the Civil Code. The Parties may withdraw from the Purchase Contract only in cases stipulated by law.    

 

VII. Personal Data Protection

 

1.    The Seller processes personal data of the Buyer – natural person in compliance with applicable legal regulations, in particular Act No. 101/2000 Coll., on the protection of personal data, as amended, and protects such data using appropriate technical and organisational measures.

2.    The Buyer acknowledges that the Seller is entitled to process the Buyer’s personal data necessary for the negotiations concerning the execution of the Purchase Contract, as well as data necessary for the performance thereof, especially the Buyer’s name, surname, address, and e-mail address, without the Buyer’s consent. The Buyer agrees to the processing of the Buyer’s personal data that are not subject to the provision of the preceding sentence, especially the Buyer’s telephone number if indicated by the Buyer in the purchase order form or in the registration of the Buyer’s User Account.

3.    The Buyer agrees to the processing of the Buyer’s personal data by the Seller also for the purpose of sending information and commercial communications to the Buyer.

4.    The Buyer acknowledges his obligation to provide accurate and true personal data (when registering, in his User Account, when placing a purchase order on the e-shop Website, when sending a specific purchase order for the goods to the Seller’s e-mail address). The Seller deems the data provided in the Buyer’s purchase order and User Account to be accurate.

5.    The Buyer acknowledges his obligation to inform the Seller of any change in the Buyer’s personal data without undue delay.

6.    The Seller may engage a third party to process the Buyer’s personal data as a personal data processor. Except for persons transporting the goods, the Seller shall not transfer the personal data to any third party without the Buyer’s prior consent.

7.    If the Buyer believes that the Seller or processor processes the Buyer’s personal data at variance with the protection of the Buyer’s private and personal life or at variance with law, especially where the personal data are inaccurate with regard to the purpose of their processing, the Buyer may:

a.     request explanation from the Seller or processor;

b.     request that the Seller or processor remedy the state of affairs.

8.    If the Buyer requests information on processing of the Buyer’s personal data, the Seller must provide the information. For the provision of this information pursuant to the preceding sentence, the Seller has the right to claim an appropriate fee not exceeding the necessary costs of the provision of the information.

 

VIII. Final Provisions

 

1.    The Buyer agrees with the use of means of distance communication in execution of a Purchase Contract. Any costs incurred by the Buyer in the use of means of distance communication in relation to execution of the Purchase Contract (such as costs of internet connection, telephone charges) shall be borne by the Buyer himself.

2.    The Buyer agrees that any and all notices given by the Seller within the relationship between the Parties created by the Purchase Contract may be delivered by the Seller to the Buyer’s e-mail address.

3.    The Buyer agrees that information related to the Seller’s goods, services or business may be sent to the Buyer’s e-mail address; the Buyer further agrees that the Seller may send commercial communications to the Buyer’s e-mail address.

4.    The Buyer agrees to cookies being stored on the Buyer’s computer. If a purchase on the Website and the performance of the Seller’s obligations under the Purchase Contract does not require storing cookies on the Buyer’s computer, the Buyer may withdraw his consent under the preceding sentence at any time.

5.    The Buyer hereby assumes the risk of a change in circumstances within the meaning of Section 1765 (2) of the Civil Code.

6.    The Seller will archive each Purchase Contract, including the T&C, in electronic form, and the Contract is not accessible.

7.    The Seller is not bound by any codes of conduct in relation to the Buyer within the meaning of Section 1826 (1)(e) of the Civil Code.

8.    If permitted by applicable legal regulations, any and all disputes shall be resolved by competent courts with jurisdiction applicable to the Seller’s registered office.

9.    Any and all contracts made by and between the Parties shall be governed by the Czech laws. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the Vienna Convention) and rules governing conflict of laws shall be excluded. 

10.  Out-of-court disputes shall be resolved before the Czech Trade Inspectorate (www.coi.cz). Consumers must file a petition for an out-of-court settlement of a consumer dispute within 1 year from exercising their right with the Seller for the first time. The consumers shall present their petition to the Czech Trade Inspectorate in writing, orally for the record or by electronic means using an online form available at www.coi.cz with a recognised electronic signature or sent to a data box. The petition must include (i) identification of the parties; (ii) complete and comprehensible description of material facts; (iii) indication of the consumer’s objective; (iv) date when the consumer exercised his right with the Seller for the first time; (v) declaration that no court has decided the dispute, no arbitral award has been issued or no agreement has been reached between the parties within an out-of-court settlement of a consumer dispute and that such proceedings (court, arbitration, out-of-court settlement of consumer disputes) have not been initiated; (vi) date and signature of the consumer. The consumer shall append evidence that the dispute with the Seller could not be settled directly as well as other documents proving the stated facts, and a power of attorney if applicable.

11.  These T&C constitute an integral part of all contracts made by and between the Parties. Should the provisions hereof be at variance with the provisions of the contract, the provisions of the contract shall prevail.

12.  Invalidity or ineffectiveness of any provision hereof shall be without prejudice to the validity and effectiveness of the other provisions. Other matters shall be governed by statutory provisions. Any invalid provisions hereof shall be replaced with statutory provisions with a sense and meaning closest to the invalid provisions.

13.  The Seller’s contact details: mailing address:  Mozartova 261/1, 150 00 Prague 5, address for delivering any electronic mail: m.krapka@nh-hotels.com, telephone: +420 257 153 202.

14.  These T&C enter into effect on 1 December 2016.

ñ

 

© 2023 finecatering.cz - all rights reserved. www.finecatering.cz 
provozovatel / operated by NH Prague City
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
This website uses cookies to provide services and analyze traffic. By using this website you agree with it. More informations